17.07.2024

вътрешен ред

П Р А В И Л Н И К

за вътрешния ред на

НАЦИОНАЛЕН ОББ ТЕНИС ЦЕНТЪР

Националния ОББ Тенис Център, е спортен обект с национално значение. Ползването му от състезатели, треньори и любители е привилегия, която трябва да бъде колективно защитавана от всички. Правилникът за вътрешния ред в спортния комплекс е подчинен на политиката на Ръководството на Центъра и е създаден с единствената цел да бъде в услуга на всички заинтересовани страни и максимално да улесни техните взаимоотношения.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Предмет на настоящия Правилник е уреждане и систематизиране на всички дейности при експлоатацията на БНТЦ, на дефиниране на кодекса на поведение на територията на спортния комплекс, както и на определяне на изричните забрани, към които ще се подхожда с нулева толерантност.
 2. Правилникът за вътрешния ред е задължителен за всички спортисти, служители,  работници, наематели и посетители на БНТЦ.
 3. Евентуално възникналите спорове по прилагане разпоредбите на на настоящия Правилник и/или въпроси, които не са уредени в този документ, се разрешават от дежурния администратор в случай, че е необходимо незабавно решение или от Управителя на БНТЦ по въпроси от принципен характер.
 4. Всички спорове и недоразумения от спортно-технически характер се адресират към Треньорското ръководство, който е единствения компетентен орган  за тяхното решаване.
 5. Закупуването на абонамент означава, че абонатът е приел Правилника за вътрешния ред, както и че се задължава стриктно да изпълнява заложените в него разпоредби.
 6. Отговорността за изпълнението на Правилника от непълнолетни под 16 годишна възраст се поема изцяло от техните родители или настойници.
 7.  Отговорността за изпълнението на Правилника от гости на абонати се поема изцяло от абоната.
 8.  Всеки състезател, треньор, абонат, служител или работник е в правото си да изложи писмено своето виждане, предложение или оплакване във връзка с работата или организацията на БНТЦ. Цялата кореспонденция трябва да се адресира до Управителя на БНТЦ.
 9.  Ръководството на БНТЦ не носи отговорност в случаите на загуба и/или кражби на лично имущество и/или ценности на състеззатели, треньори, абонати, служители и прочие.
 10.  Задължението по застраховане срещу телесни наранявания, травми или здравни инциденти не е в тежест на БНТЦ. Препоръчва се на всички да се консултират с лекар, преди да се подложат на активни кардио натоварвания.
 11.  За нанесени поради небрежност, от злоумишлени действия имуществени вреди върху собствеността на БНТЦ, причинилото ги лице отговаря до размера на пълното възстановяванена повреденото и/или погинало имущество.
 12.  При изпълнение на задълженията си по управление на БНТЦ, Ръководството следва неизменно следните установени приоритети:
 13. Национални състезатели и треньори
 14. Национални и международни състезания
 15. Абонати, тенис училища, и студенти
 16. Свободна продажба

                                         II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Н. ОББ Т.Ц.

      Ръководството на БНТЦ и неговите служители се задължават:

 1.  Да създават необходимите условия за спортно-тренировъчна и състезателна дейност в БНТЦ съгласно санитарно – хигиенните изисквания, технологичната безопасност и охрана на труда;
 2.  Да уведомяват своевременно състезатели, треньори, абонати, служители или работници за промени в Правилника за вътрешния ред;
 3.  Да уведомяват своевременно посетителите на Комплекса за всички промени в утвърдените графици;
 4.  Да контролират спазването на Правилника за вътрешния ред от всички посетители на спортния комплекс;
 5.  Да гарантират обслужване от висококвалифициран персонал – треньори, инструктори, администратори;
 6.  Да предоставят високо качество на услугите;
 7.  Да следят за грижливото опазване на използваните в БНТЦ сгради, съоръжения, инструменти и материали;
 8.  Да поддържат спортните съоръжения в технически изправен вид;
 9.  Да изготвят и поставят на видно място табелки с правилата за ползване на кортовете и съоръженията;
 10.  Да поддържат високо ниво на хигиена на цялата територия на комплекса;
 11.  Да осъществяват контрол  на кортовете извън работно време и когато са заключени.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НОРМИ ЗА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ

НА СЪОРЪЖЕНИЯТА И УСЛУГИТЕ НА Н. ОББ Т.Ц.

 •  Да спазват Правилника за вътрешния ред;
 •  Да се съобразяват с удобството на останалите посетители;
 •  Да пазят имуществото на Центъра;
 •  Да носят отговорност за личните си вещи;
 •  Да се явяват в подходящо за спорт облекло – спортен екип и само с маратонки за червен корт;
 •  Да изпълняват тенис етикета. Тенис кортът е арена за честна и спортсменска игра придружена със задължителна проява на добри обноски.
 •  Абсолютно е недопустимо  вдигането на шум  на корта и употребата  на   нецензурни изрази, които уронват престижа  на спорта и пречат  на играта на останалите.
 •  Избликът на гняв изразен в хвърляне  на ракети, удряне  по мрежите и по предпазните мрежи е  крайно нежелателен;
 •  При влизане в корта се внимава и се изчаква до приключване, на разиграването на съседните кортове;
 •  Подаването на попаднала от съседен корт топка е демонстрация на колегиално уважение;
 •  Времетраенето на един корт-час е 55 минути. След игра корта задължително се подравнява и минава с четка;
 •  В горещи дни преди игра корта се напръсква. Ако не сте сигурни, че можете да се справите, обърнете се към персонала, който с удоволствие ще ви помогне.
 •  Рисковете от телесни наранявания, травми и инциденти при играта на кортовете се поемат лично;
 •  Поддържането на хигиената и чистотата на територията на БНТЦ е неотменно задължение на всички. Нарушителите подлежат на санкциониране.
 •  Консумацията на храни и напитки, с изключение на бутилирани напитки и вода, не е разрешена, с изключение на предвидените за целта места;
 •  Велосипедите се оставят на предвидените за целта места и не се ползват на територията на БНТЦ;
 • Тренировъчна дейност  се извършва само от лицензирани от БФТ треньори;
 •  Фотографирането, видео- или аудио- записите се допускат само след предварително одобрена от Ръководството писмена молба. Подобни записи се извършват единствено и само след получаване на предварително съгласие от записваните лица;
 •  При и след лошо време, мраз, дъжд и силен вятър, ползването на кортовете е изключено. Предплатените часове не се компенсират от страна на БНТЦ. Потребителите  няма да бъдат допускани  да играят  на кортовете докато не са годни за игра.
 •  Ръководството на БНТЦ може да анулира или да отказва резервации в случаи на ремонтни работи или поради организиране на събития. В тези случаи всички заинтересовани страни ще бъдат предварително уведомявани.
 •  Не се разрешава достъпа до фитнес центъра на непълнолетни под 14 години без придружител;

 III. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ

 •  На територията на Н. ОББ Т.Ц.  не се допускат лица в нетрезво състояние;
 •  На територията на Н. ОББ Т.Ц. не се допускат лица видимо употребили наркотични или упойващи вещества;
 •  На територията на Н. ОББ Т.Ц. не се допускат лица с хулиганско поведение или притесняващи трениращите;
 •  На територията на Н. ОББ Т.Ц. не се допускат лица носещи оръжие;
 •  На кортовете не се допускат лица в неподходящо облекло;
 •  На кортовете не се допускат непълнолетни до 16 годишна възраст без придружител;
 •  На кортовете не се допускат студенти без присъствие на преподавател;
 •  Нарушението на пропускателния режим се счита за дисциплинарно нарушение и подлежи на санкции.

IV. НУЛЕВА ТОЛЕРАНТНОСТ

 •  Тенис кортовете могат да бъдат използвани само за игра на тенис. Всякаква друга употреба на кортовете, включително игра на футбол, е абсолютно забранена.
 •  Абсолютно е забранено носенето на оръжие на територията на Н. ОББ Т.Ц. ;
 •  Абсолютно е забранено пушенето на територията на Н. ОББ Т.Ц.. Изключение се прави единствено за определените за целта места.
 •  Абсолютно е забранена употребата на концентрирани спиртни напитки на територията на Н. ОББ Т.Ц.. Изключенията се регламентират от Ръководството на Н. ОББ Т.Ц.;
 •  Абсолютно е забранена употребата на наркотични вещества на територията на Н. ОББ Т.Ц.;
 •  Абсолютно е забранено присъствието на домашни любимци на територията на Н. ОББ Т.Ц. ;
 •  Абсолютно е забранена продажбата на всякакъв вид артикули на територията на Н. ОББ Т.Ц.. Изключения се правят само с писмено разрешение на Ръководството;
 •  Абсолютно е забранено поставянето на обяви на територията на Н. ОББ Т.Ц.. Изключения се правят само с писмено разрешение на Ръководството.

V. РАБОТНО ВРЕМЕ НА Н. ОББ Т.Ц.

 •  Работното време за ползване на спортните съоръжения и услуги на БНТЦ е от 07:00 часа до 23:00 часа.
 •  Служителите на БНТЦ работят на трисменен режим от 06:30 часа до 23:30часа.

VI. ГРАФИЦИ И АБОНАМЕНТИ

 •   Графиците за използване на спортните съоръжения и услуги на Н. ОББ Т.Ц. се генерират в началото на летния и зимния сезон. В графиците се отразяват.всички планирани състезания и спортни прояви, и при поискване се предоставят за информация на всички заинтересовани лица.
 •  Н. ОББ Т.Ц. си запазва правото да провежда наложили се извънредни спортни събития и състезания, за което своевременно уведомява всички заинтересовани лица.
 •  Набирането на абонаменти става във фиксиран срок от време преди началото на летния и зимния сезон. Непълното използване на ангажираните от абоната часове не предполага задължения за никакви финансови компенсации.
 •  Свободната продажба на незаети часове се допуска едва след приключване на кампанията за набиране на абонати. При свободната продажба на незаети часове приоритет имат абонатите на спортния комплекс.
 •  Резервации за свободна продажба от абонати на Н. ОББ Т.Ц. се извършва през онлайнсистемата / https://www.bgtenniscenter.com / и се приемат и по телефона, като ангажираният по телефона от абонат корт се заплаща задължително и независимо от степента на усвояването му;
 •  Всички  резервации се заплащат предварително на място;
 •  За летните месеци от 01.05 до 01.09, в които естествената осветеност е достатъчна, предлагането на часове от 20:00 до 23:00 за кортове 1 – 6, 7 – 9 и 10-12 подлежи както на абонамент, така и на свободна продажба. Приоритет имат абонатите на БНТЦ.
 •  Използването на шкафчетата в съблекалните се предоставя срещу заплащане.

VII. ДОГОВОРИ С НАЕМАТЕЛИ

 •  Договорите с наематели на спортния комплекс се сключват в началото на летния и зимния сезон.
 •  Във всеки Договор задължително се включва клауза задължаваща всички наематели да спазват стриктно Правилника за вътрешния ред на БНТЦ.

VIII. НАКАЗАТЕЛНИ САНКЦИИ

 •   Нарушенията на Правилника за вътрешния ред се санкционират незабавно от  

       Ръководството на . Н. ОББ Т.Ц.

 •  При първо провинение с нарушителя се провежда разговор, в който му се обяснява, че разпоредбите на Правилника са в полза на всички участници, че тяхното неизпълнение нарушава хармонията на изпълняваните на територията на  Н. ОББ Т.Ц. дейности, както и че текста на Правилника е приет от Управителния Съвет на БФТ, според който не се допускат никакви изключения.
 •  При повторно провинение нарушителят се предупреждава, че няма да бъде допуснат до спортните съоръжения и услуги  на Н. ОББ Т.Ц. В случай, че нарушителят не преустанови противоправното си поведение, служителите на Н. ОББ Т.Ц. имат право да потърсят съдействие от полицията.
 •  При трето провинение нарушителят автоматично се лишава от възможността за ползване на спортните съоръжения и услуги  на Н. ОББ Т.Ц. за целия сезон, считано от датата на решението на Ръководството на Н. ОББ Т.Ц., без за това да се предвиждат никакви финансови компенсации.
 •  Възражения, оплаквания и молби за изглаждане на недоразумения се подават единствено в писмена форма и се адресират до Изпълнителния Директор на Н. ОББ Т.Ц..
 •  Съобщенията за забелязани нередности могат да бъдат представяни устно пред администраторите или в писмена форма, адресирани до Изпълнителния Директор на Н. ОББ Т.Ц..

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 •  Настоящият Правилник за вътрешния ред на територията на Н. ОББ Т.Ц. е разработен от Ръководството на Н. ОББ Т.Ц. и утвърден от Управителния Съвет на БФТ, едноличен собственик на Н. ОББ Т.Ц..
 •  Копия от Правилника се предоставят при поискване от всички заинтересовани лица.
 •  Непознаването на залегналите в Правилника разпоредби не освобождава никого от отговорността по изпълнението им и от последващи санкции при нарушения.
 •  За всички наложили се промени в Правилника заинтересованите лица ще бъдат своевременно уведомявани.

                                                                             Управител : Георги Дончев